ปรัชญาชีวิต

รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา

รากฐานของคนคือปัญญา รากฐานของสิ่งที่ได้มาคือบุญที่สั่งสม

รากฐานของบัวคือโคลนตม รากฐานของลมหายใจคือจิตวิญญาณ

รากฐานของสะพานคือเสา รากฐานของเงาคือสังขาร

รากฐานของความรู้คือความเชี่ยวชาญ รากฐานของทานคือความดี

รากฐานของวจีกรรมคือความคิด รากฐานของศิษย์คือครู

รากฐานของบ้านไม้คือตะปู รากฐานของครูคือวิชาการ