แผนการเรียนรู้,สื่อ (วิชาพละศึกษา)

รวมแผนการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาพละศึกษา วิชาพละศึกษา ,นันทนาการ และเพศวิถีประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1ukBg-yRAn3XUWSWWEuBRRr3njZ5AKRpr

 

สื่อการเรียนรู้ และ ใบงาน วิชาพละศึกษา ,นันทนาการ และเพศวิถี

https://drive.google.com/drive/folders/1UcLXsxzk8GQJocFoL11HFMkZ_uuClKUp