แผนการเรียนรู้,สื่อ (วิชาสังคมศึกษา)

รวมแผนการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1ABRYpSuxpj0UcIoi8ItDxa1KGDXlLhJm?fbclid=IwAR0iasOTZ1wT_hrz1uxWNWEX6NNnG7YMvWfDqU5EDXkqx1uBi5sKTSHb5_g