แผนการเรียนรู้,สื่อ (วิชาภาษาต่างประเทศ)

รวมแผนการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

ปวช.

https://drive.google.com/drive/folders/1VFgOKQMD7piQPKMs4Bj3McvoMC13i62n?usp=sharing

ปวส.

https://drive.google.com/drive/folders/1DD2qN5R_fBqD012JonX9vQjKug1GBurP?usp=sharing

 

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

https://drive.google.com/drive/folders/1HJhP7eRpZ1ww5KbroMzgEn1EOo_k-pWZ?usp=sharing