แผนการเรียนรู้,สื่อ (วิชาคณิตศาสตร์)

รวมแผนการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปวช.)  ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

1.คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 20000 1401

https://drive.google.com/file/d/1sTrDbaMtEEFIy6pIg78aaf_gJSX4gUMr/view?usp=sharing

แบบทดสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 20000 1401

ครั้งที่ 1https://docs.google.com/forms/d/1dmPe8H_O3vwbzE3VKIMWn-0lVY8g0Ey3pjgqR2y_CvQ/edit

ครั้งที่ 2 https://docs.google.com/forms/d/1zJaDcYKM3-Pfi55igmrxhS-2AltmbbvKc2Fy2ts9YRc/edit

ครั้งที่3 https://docs.google.com/forms/d/13afGz0KCQpE1sCGoW0KLxQdBV4DxaNv9BYPwofmzFPk/edit

สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 20000 1401

สมการ 1 https://drive.google.com/file/d/17kCQVcNXkrStibmjsL1mK20aMCy1vW2T/view

สมการ 2https://drive.google.com/file/d/1upBplB03kqpZbeEyyOR0RYrCq_3EPcpl/view

สมการ 3https://drive.google.com/file/d/1eZmD9_lsWFT6E49GRhPEc6ay3mKGOTPI/view

สมการ 4https://drive.google.com/file/d/10bBEjFVnhB6zXMYAbg8HDISIa8WRp9J_/view

2.วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 20000 1402

https://drive.google.com/file/d/1_NRaUWVvhH7PCYzB5ORJCzBFRi_eHFdN/view?usp=sharing

ทดสอบ 1https://docs.google.com/forms/d/1sp2yZbSnMy_v4CeGdj5ah8L4XmTtD1xolksNHdQULVM/edit

ทดสอบ 2https://docs.google.com/forms/d/1Xvdfb__G-7d0D-BcIHpU9Q5egajhMj8tzboY-LrUEgw/edit

ทดสอบ 3https://docs.google.com/forms/d/1Jr1FG5NGm1DYMorxG_zqYoDezBIeRDmn-Ub5XqaZxmY/edit

3.วิชาคณิตศาสตร์ไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 20000 1403

https://drive.google.com/file/d/1VJ9W3zAYK2HQbJ6FSE6tgCdYZ0kmEkyJ/view?usp=sharing