แผนการเรียนรู้,สื่อ (วิชาวิทยาศาสตร์)

รวมแผนการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1po3m-NVF2aysl7A1Jx-hUxYSAcWQEK4Y?fbclid=IwAR0dypZ4NxI918Hy6PdbzFGrFpQBTafesxuMzwqV5ccqyDc2oVRElir4hH0