แผนการเรียนรู้,สื่อ (วิชาภาษาไทย)

โครงการสอน สาขาวิชาภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

https://drive.google.com/drive/folders/16RKqZUfJTOCqp1eqAYh-GtBiUm82Vir-

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/drive/folders/1SDFvmwI6KHimR1PnfAV3mcFBAxmIQ5n-

https://drive.google.com/drive/folders/1anrSH4RmCzHieRAXqMVBHwwMQ5XrRMgd