พันธกิจ

พันธกิจ

ประชาสัมพันธ์ จะต้องสร้างความเป็นเลิศในเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร เสาะแสวงหา เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับบุคลากรภายใน สื่อมวลชน ประชาชน  โดยยึดหลักคุณภาพของผลงานเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในระดับสากล