วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์  ดูแลรักษาภาพลักษณ์  ของวิทยาลัย  สร้างความเข้าใจและเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อ      ออกสู่สาธารณชน