วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสดทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกล