ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนางานอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

                       วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ชื่อผู้วิจัย         นายสุทัศน์  มีมุข  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

หน่วยงาน       วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่วิจัย           ปี พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารงานอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนางานอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 2) ด้านระบบสาธารณูปโภค 3) ด้านแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ 4) ด้านระบบอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ และ 5) ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น วิธีดำเนินการวิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 368 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารงานอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับการดำเนินอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้านระบบอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ และด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น 2) แนวทางการพัฒนางานอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีดังนี้    (1) ด้านการพัฒนาดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน การดูแลรักษาความสะอาด และมีการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงตามแผนงานโครงการ (2)ด้านระบบสาธารณูปโภค ควรมีถนนช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัยมีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบไฟฟ้าปลอดภัยกับสภาพใช้งาน         (3) ด้านแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้ และจัดแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ในทุกสาขาวิชา ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ (4) ด้านระบบอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศควรมีเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการเรียนการสืบค้นข้อมูล และ (5) ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ควรจัดพื้นที่จอดรถสำหรับครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาและผู้ใช้บริการจากภายนอก จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัย มีถังดับเพลิง