ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การใช้วงจรคุณภาพในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

                       วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ชื่อผู้วิจัย         นายจตุพร  ศิลปรัตน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

หน่วยงาน       วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยใช้วงจรคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการวิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จากบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 294 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการใช้วงจรคุณภาพในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านการปฏิบัติตามแผน  ด้านการปรับปรุงแก้ไข  ด้านการวางแผน และด้านการตรวจสอบ 2) แนวทางพัฒนาการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ด้านการวางแผน คือ ควรมีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของความต้องการกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อการตัดสินในในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ควรเตรียมครูนิเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศติดตามผู้เรียน ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีส่วนของครู ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรที่อำนวยความสะดวก  ด้านการปฏิบัติตามแผน คือ ควรมีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนิเทศติดตามผู้เรียน ควรมีการรายงานผล การบันทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกคุณธรรม ในรูปแบบออนไลน์ และควรมีวิธีให้ครูนิเทศการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรูปแบบออนไลน์  ด้านการตรวจสอบ ควรมีการกำหนดวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติการฝึกงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกสัปดาห์จนสิ้นสุดการฝึก และควรมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเครื่องมือเพื่อประเมินผลงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ ด้านการปรับปรุงแก้ไข  ควรมีการแจ้งผลการประเมินโครงการให้กับคณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรับทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโครงการสม่ำเสมอ ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อสาธารณชน หรือเว็บไซด์ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ