เอกสารที่ใช้เบิกกรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต

         1.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา, มารดา และผู้เสียชีวิต            จำนวน คนละ   1   ฉบับ

         2.  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดา และผู้เสียชีวิต                               จำนวน คนละ   1   ฉบับ

              (หน้าของผู้เสียชีวิตให้ประทับตราว่า “ตาย” ให้เรียบร้อย)

         3.  สำเนาใบมรณะบัตร                                                                                      จำนวน   1   ฉบับ

         4.  สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (จากสถานีตำรวจ)                            จำนวน   1   ฉบับ

         5.  สำเนาบันทึกประจำวัน (จากสถานีตำรวจ)                                                  จำนวน   1   ฉบับ

         6.  สำเนาหนังสือรับรองการตาย (จากโรงพยาบาล)                                      จำนวน   1   ฉบับ

         7.  ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (ถ้ามี)

         8.  สำเนาทะเบียนสมรสพ่อกับแม่ (ถ้ามี)                                                          จำนวน   1   ฉบับ

         9.  สำเนาใบสูติบัตร                                                                                            จำนวน   1   ฉบับ

              (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา)