เอกสารที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล

การเบิกค่ารักษาพยาบาล 

         1.   ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

         2.  ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

         3.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                            จำนวน   1   ฉบับ

         4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา                                            จำนวน   1   ฉบับ

         5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง หรือบิดา, มารดา            จำนวน   1   ฉบับ

         6.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง หรือบิดา, มารดา                               จำนวน   1   ฉบับ