รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

 

                 ระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปี  เริ่มต้นวันที่  1  พฤษภาคม  2563  เวลา  16.30  น.

                                                                  สิ้นสุดวันที่  1  พฤษภาคม  2564  เวลา  16.30  น.

     

ที่

ข้อตกลงความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง/บาท

1

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

80,000

2

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา

160,000

3

เสียชีวิตเนื่องจากขับขี่รถจักรยานยนต์หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

40,000

4

เสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

40,000

5

อุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพสิ้นเชิง  (พิการ)

80,000

6

อุบัติเหตุทำให้สูญเสียอวัยวะ  ข้อมือ  ข้อเท้า  หรือตาบอด  รวมกันตั้งแต่ 2  ข้าง

80,000

7

อุบัติเหตุทำให้สูญเสียอวัยวะ  ข้อมือ  ข้อเท้า  หรือตาบอด  1  ข้าง

48,000

8

ค่าปลงศพเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ (ยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำการประกันภัย โรคเรื้อรัง  โรคระบาดร้ายแรง  โรคเอดส์)

5,000

9

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป/ครั้ง

5,000

เบี้ยเก็บนักศึกษา

200