วิสัยทัศน์

               วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พัฒนาผู้เรียนให้พอเพียง และค้นคว้าความรู้ เข้าสู่มาตรฐาน มุ่งเน้นการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม