แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม

    - ผู้ช่วยวิศวกร

    - เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

    - เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

2. เจ้าของกิจการ

3. ผู้ประกอบการ

4. รับราชการ

5. ศึกษาต่อในระดับสูง