ระดับ ปวส.

นักศึกษา เข้าเรียนรวมประมาณ 100 คน / ภาคเรียน