ระดับ ปวช.

นักเรียน เข้าเรียนรวมประมาณ 400 คน / ภาคเรียน