ระดับ ปวส.

สมรรถณะอาชีพ : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                           สาขางานเครื่องมือกล

                         1. ตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง

                         2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล

                         3. การบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพผลิตชิ้นส่วน เครื่องมือกล ด้วยตนเอง

                         4. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื่องมือกล

                         5. ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี

                         6. ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

 

                          สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

                         1. ตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง

                         2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

                         3. การบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพผลิตแม่พิมพ์โลหะด้วยตนเอง

                         4. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์โลหะ

                         5. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี

                         6. ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

                         7. ทดลองแม่พิมพ์โลหะ

 

                          สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

                         1. ตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง

                         2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

                         3. การบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยตนเอง

                         4. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชิ้นส่วนยานยนต์

                         5. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี

                         6. ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

                         7. ใช้แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์