ระดับ ปวช.

สมรรถณะอาชีพ : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

                         สาขางานเครื่องมือกล 

                         1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านเครื่องมือกลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง

                         2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือกล

                         3. ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

                         4. ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล

                         5. ตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล

                         6. บํารุงรักษาเครื่องมือกล

 

                          สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

                         1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านเครื่องมือกลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง

                         2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านแม่พิมพ์โลหะ

                         3. ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

                         4. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่องมือกล

                         5. ตรวจสอบชิ้นส่วนงานแม่พิมพ์โลหะ

                         6. บํารุงรักษาชิ้นส่วนงานแม่พิมพ์โลหะ