ระดับ ปวส.

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

  • สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ