ประวัติแผนกวิชา

พ.ศ. 2523

ได้อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคพื้นฐาน 1 หลัง ขนาด 12.00 x 32.00 ตารางเมตร

พ.ศ. 2541

ได้ย้ายแผนกเทคนิคพื้นฐาน เข้าอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (แบบ กช. - 1200) ขนาด 20.00 x 50.00 ตารางเมตร จนถึงปัจจุบัน