ประวัติแผนกวิชา

ประวัติแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

พ.ศ.2560    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดตั้งสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขึ้น โดยเปิดทำการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จำนวน 27 คน

 

พ.ศ.2561   กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดหลักสูตร 'อาชีวะพรีเมียม' ใน 6 สาขาวิชา  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จึงได้เข้าร่วมและเปิดเป็นแผนกเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยการนำของนายอาทร  คุ้มฉายา และนางสาวชลธิชา  เชิดชูสุวรรณ ทำการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในรูปแบบ ทวิภาคี

 

พ.ศ.2562    แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  เปิดทำการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 21 คน

 

พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน    แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  เปิดทำการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีนักเรียน นักศึกษา  รวมจำนวน  75คน