ประวัติแผนกวิชา

            แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยสภาพเดิมเป็นโรงฝึกงาน ขนาด 12.00 x 40.00 ตารางเมตร ปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น 29.00 x 50.00 ตารางเมตรทิศเหนือติดกับแท่นประทับองค์พระวิษณุกรรม ทิศใต้ติดกับวัดพระรูป ทิศตะวันออก ติดกับแผนกวิชาช่างเชื่อม มีนายยรรยง  โอภากุล ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นและนายสมเกียรติ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ท่านแรกต่อมา

 

พ.ศ. 2519    นายสมเกียรติ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ท่านแรก

 

พ.ศ. 2520    นายสัมพันธ์  ขุมทรัพย์  เป็นอาจารย์ท่านที่ 2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง

                     เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาช่างกลโรงงานรุ่นแรก จำนวน 3 ห้อง แบ่งเป็นรอบเช้า 2 ห้อง และรอบบ่าย 1 ห้อง

 

พ.ศ. 2521    มีอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ

                             1. นายพัฒนา สุรพงศานุรักษ์ ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง

                             2. นายญาณพินิจ วชิรสุรงค์ ย้ายไปปี พ.ศ.2523

                             3. นายภาราไดย์ ลดาวัลย์ ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง

 

พ.ศ. 2522    เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี และมีอาจารย์เพิ่มอีก 3 ท่าน คือ

                             1. นายสำราญ ทองรอง ถึงแก่กรรม ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

                             2. นายจักรกฤษณ์ วงษ์สิทธิ์ ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง

                             3. นายเฉลียว สุขพานิช ย้ายไปปี พ.ศ.2527  

 

พ.ศ. 2524    เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และเปลี่ยนระบบการเรียนแบบรอบเช้า – บ่าย เป็นแบบกลุ่มเรียน มีอาจารย์เพิ่มอีก 5 ท่าน คือ

                             1. นายโกเมศ สุขเรือน เกษียณอายุราชการ

                             2. นายเทอดธรรม ปรักมานนท์ ย้ายไปปี พ.ศ.2534  

                             3. นายสัมพันธ์ เอี่ยมจ้อย ย้ายไปปี พ.ศ.2541

                             4. นายไชยยุทธ หวานมาก ลาออกปี พ.ศ.2539 กลับมาเป็นอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2542         

                       เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู พ.ศ.2559  เกษียณอายุราชการปี พ.ศ.2562 และในปี พ.ศ.2563 เป็นอาจารย์พิเศษสอน

                           5. อาสาสมัครชาวเยอรมัน คือ มิสเตอร์ยอร์ค กีซี่

 

พ.ศ. 2526    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายพิษณุ ทรัพย์วัฒนานนท์

 

พ.ศ. 2527    มีอาจารย์เพิ่มอีก 2 ท่าน คือ

                 1. นายไชยา ปุ่นสุวรรณ

                 2. นายประภาษ นิ่มนุช ย้ายไปปี พ.ศ.2531  

 

พ.ศ. 2531    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

 

พ.ศ. 2532    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายเสริมเกียรติ  จันทร์ตรีย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง        

 

พ.ศ. 2534    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายทองใบ สมพิทักษ์ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

พ.ศ. 2536    เปิดการสอนระดับปวส.เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล  โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

                 ระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

พ.ศ. 2538    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายสุชิน น้ำจันทร์ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เกษียณอายุ    ราชการปี พ.ศ.2559

 

พ.ศ. 2539    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายอนุรักษ์  ไทยสนธิ

 

พ.ศ. 2540    อาจารย์กอบเกียรติ  สง่าสงเคราะห์  ย้ายมาจากแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี)

 

พ.ศ. 2543    เปิดการสอนระดับปวส. เทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ  โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

                 ระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

พ.ศ. 2544    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายอุเทน ขิงเพชร

 

พ.ศ. 2546    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายประเชิญ  โพธิ์หอม      

                 1. รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับปวช. ระบบทวิภาคี       

                 2. รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปวส. เทคนิคการผลิต      

                    สาขางานเครื่องมือกลและสาขางานแม่พิมพ์โลหะ  

 

พ.ศ. 2547    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายมานพ เสาะแสวง

 

พ.ศ. 2553    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายวิน ดอกสุทัศน์ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู พ.ศ.2559    

 

พ.ศ. 2554    มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายปรีชา เหล่ากอดี  ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง ปีพ.ศ.2557    

 

พ.ศ. 2557    มีอาจารย์เพิ่ม 2 ท่าน คือ

                 1. นางสาวอัญชลี ศรีทองใบ

                 2. นายประกาศิต แก้วเพชร ลาออกปี พ.ศ.2559

 

พ.ศ.2558      มีอาจารย์เพิ่ม 2 ท่าน คือ

                 1. นายกฤษณะ คงใจดี ลาออกปี พ.ศ.2559

 

พ.ศ.2559      มีอาจารย์เพิ่ม 3 ท่าน คือ

                 1. นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษเพื่อบรรจุตำแหน่งครู                                  ผู้ช่วย

                 2. นายกฤษณ์ ธัณยภัคสกุล ย้ายมาจากแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

                 3. นายศรายุทธ แอบท้องไทร  ในปี พ.ศ.2560 ลาออกเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยวิทยาลัยเทคนิค                             สมุทรปราการ

                 เปิดการสอนระดับปวส. เทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระบบทวิภาคี โดยรับ      นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

พ.ศ.2560      มีอาจารย์เพิ่ม 2 ท่าน คือ

                 1. นางสาวเพ็ญศิริ เมฆฉาย  ในปี พ.ศ.2562 ลาออกเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสามชุก     รัตนโภคาราม

                 2. นายคมคาย สว่างศรี

                 เปลี่ยนระบบการเรียนระดับปวส.ม.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานแม่พิมพ์โลหะ เป็นระบบทวิภาคี

 

ปัจจุบัน        มีบุคลากรประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานทั้งสิ้น 15 คน