พันธกิจ

พันธกิจ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

พันธกิจที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้านความรู้ ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจที่ 2   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครู ด้านวิชาชีพ การประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมและการวิจัย

พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการในการจัดการศึกษา

พันธกิจที่ 4   สนับสนุนผู้เรียน สามารถประกอบอาชีพอิสระ