วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

                ' เป็นแหล่งวิชาการเรียนรู้ เน้นทักษะ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่ประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมกับชุมชน อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ '