พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานและทักษะชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษา

2.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ นักเรียน นักศึกษา

3. พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม