วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้
          ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม