พันธกิจ

             พันธกิจ ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียน เคารพกฎระเบียบของวิทยาลัย เคารพกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่น

2.เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขา

4.ร่วมมือกับศิษย์เก่าและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

5.ส่งเสริมให้ครูเพิ่มทักษะการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัย เพื่อก้าวสู่ "ครูมืออาชีพ"