ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ งานวางแผนและงบประมาณ
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้ิองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลแผนการต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565