ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
               

แบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์ม นักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ.

กิจกรรม

วัน/เวลาและสถานที่สอบ ระดับชั้น ปวช.

รายละเอียดวิชาที่สอบ (นักเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประชาชนต่อคณะกรรมการคุมสอบ)

วันที่ 19 เม.ย. 64

 - จำนวน 300 คน

วันที่ 20 เเม.ย. 64

 - จำนวน  300 คน

รายงานตัวที่โดม 70 ปี เวลา 7.30- 8.30 น.

1. สอบสัมภาษณ์ที่แผนกวิชา

2. ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

   - พื้นฐานคณิตศาสตร์

  - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

  - ความถนัดทางช่าง

   

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิสอบ  รอบปกติ

ระดับชั้น  ปวช.  (รอบปกติ)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ จักรยานยนต์ฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน

 

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส. และ ทล.บ.

วัน/เวลาและสถานที่สอบ ระดับชั้น ปวส.และทล.บ. รายละเอียดวิชาที่สอบ (นักศึกษาต้องแสดง บัตรประประชาชน ต่อคณะกรรมการคุมสอบ)

วันที่ 22 เเม.ย. 64

รายงานตัวที่โดม 70 ปี เวลา 7.30- 8.30 น.

1. สอบสัมภาษณ์ ที่แผนกวิชาช่าง

  -  พื้นฐานความถนัดทางช่าง

  - พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ปวช. (รอบปกติ)

 สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ

ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ม.6 (รอบปกติ)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ม. 6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ม.6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ

ระดับชั้น  ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) โควตา

   สาขาวิชา  ประกาศรายชื่อ  สาขางาน   พิมพ์บัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์    พิมพ์บัตรลงทะเบียน

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาโควตา ที่ยืนยันสิทธิ์

ระดับชั้น  ปวช.  (โควตา)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ จักรยานยนต์ฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์

 ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ปวช. (โควตา)

 สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์

ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ม.6 (โควตา)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ม. 6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ม.6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ 

ระดับชั้น  ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) โควตา

   สาขาวิชา  ประกาศรายชื่อ  สาขางาน   พิมพ์บัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์    พิมพ์บัตรลงทะเบียน

 

Student Information System student, student

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สถิติเยี่ยมชม

52625