• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

กำหนดการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โดม ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยให้นักเรียน-นักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกระดับชั้นปี เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

วัน/เดือน/ปีเวลาแผนกวิชา/ระดับชั้นปี
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.– ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒ ทุกสาขางาน
– ช่างซ่อมบำรุง ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒ ทุกสาขางาน
– ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒ ทุกสาขางาน
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.– ช่างกลโรงงาน ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒ ทุกสาขางาน
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.– ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒ ทุกสาขางาน
– ป.ตรี ๑, ๒ ทุกสาขางาน
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.– การจัดการโลจิสติกส์ ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒            
  ทุกสาขางาน
– เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒       
  ทุกสาขางาน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.– ช่างยนต์ ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒  ทุกสาขางาน
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.– ช่างก่อสร้าง-โยธา ปวช.๑, ๒, ๓ และปวส.๑, ๒ ทุกสาขางาน